Ochrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszego Serwisu ma dla nas najwyższą wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu użytkowania naszych stron internetowych. W niniejszej polityce wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują.

Definicje:

 • Serwis – sklep online prowadzony pod adresem kmblcackdesign.pl.
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 • KMBD – P.H.U. PRO HAIR Kinga Raszeja z siedzibą w Plewiskach ul.Grunwaldzka 519D , wpisana do rejestru CEIDG posiadająca REGON: 301611570, NIP: 9950053659.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych jest:

P.H.U. PRO HAIR Kinga Raszeja z siedzibą w Plewiskach ul.Grunwaldzka 519D , wpisana do rejestru CEIDG posiadająca REGON: 301611570, NIP: 9950053659.

KMBD wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

– listownie na adres: P.H.U. PRO HAIR Kinga Raszeja 62-064 Plewiska ul.Grunwaldzka 519D.

– mailowo na adres: kmblackdesign@gmail.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Zakupy i usługi online.

Twoje dane przetwarzamy w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz oferowania naszych innych usług takich jak:

 1. udostępnianie Serwisów oraz aplikacji mobilnych w celu prezentacji i sprzedaży naszych produktów.
 2. udostępnianie lokalnych usług, w tym również oferowanych w sklepie stacjonarnym KMBD oraz podczas wydarzeń i targów z udziałem KMBD.
 3. realizacja stałych i cyklicznych programów promocyjnych.
 4. obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka towaru.
 5. zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu towaru, zarówno przed jak i po zawarciu umowy sprzedaży, w tym również poprzez kontakt bezpośredni (telefon, e-mail),
 6. udostępnianie przez KMBD własnych: informacji, komunikatów, newsletterów i innej komunikacji bezpośredniej.
 7. zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług na każdym poziomie.
 8. ocena i mierzalność danych związanych z procesem zakupów w tym zwrotów i dokonywanych anulacji przez Użytkownika.

W przypadku zawarcia i realizacji umowy oraz udostępniania usług, z których chcesz skorzystać – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes KMBD wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).

2. Prezentacja oferty.

Twoje dane mogą być również przetwarzane do:

 1. analizy częstotliwości wyświetlanych w Serwisie produktów oraz prezentacji towarów i usług KMBD dopasowanych do historii zakupów, zgodnych z Twoimi preferencjami.
 2. dostosowania widoków na stronie oraz budowania rekomendacji odpowiadającym Twoim upodobaniom.

W tym celu wykorzystujemy dane urządzenia i dane dostępu, jak również analogiczne dane otrzymane od naszych partnerów. Spersonalizowana oferta zapewnia Ci komfortowe i przystępne korzystanie z Serwisu oraz dostępność do wszystkich oferowanych przez nas produktów. Dzięki personalizacji możemy prezentować towary i usługi dopasowane do Twoich potrzeb.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych w celu dopasowania naszych produktów do Twoich preferencji jest uzasadniony interes KMBD, którym jest marketing bezpośredni (art.6 ust.1lit.f RODO).

3. Reklama i badania rynkowe, analizy danych.

W ramach analiz danych, w tym badań rynkowych wykorzystujemy Twoje dane na własne potrzeby promocyjne, w celu:

 1. tworzenia grup docelowych Użytkowników (również w ramach mediów społecznościowych jak Facebook) o podobnych zainteresowaniach i oczekiwaniach, podobnym sposobie korzystania z Serwisu czy dokonywania zakupów (segmentacja).
 2. zbierania i przetwarzania informacji dotyczących danych demograficznych, upodobań stylowych, zwyczajów w zakresie zakupów i korzystania z Serwisu oraz wykorzystania tych informacji w celu przeprowadzania działań promujących własne produkty i usługi marek KMBD.
 3. rozpoznawania i przewidywania trendów.
 4. budowania prognoz w zakresie zakupów on-line.
 5. promowania własnych produktów i usług.
 6. planowania i analizy skuteczności działań promocyjnych w ramach grup docelowych.
 7. poprawy i dostosowywania działań promocyjnych własnych produktów i usług.

Dzięki temu, możemy prezentować Ci interesujące produkty wszystkich marek KMBD zgodnie z Twoimi upodobaniami przy wykorzystaniu danych statystycznych, zagregowanych i zanonimizowanych, jak i danych, które można przypisać do konkretnej osoby poprzez wykonanie dodatkowych czynności.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z uzasadnionego interesu KMBD, którym jest marketing bezpośredni (art.6 ust.1lit.f RODO).

4. Rozwój produktów i technologii.

Twoje dane wykorzystujemy w celu rozwoju naszych produktów i usług (tworzenie aplikacji mobilnych, rozwój technologii, spersonalizowanie usług), co pozwala nam na dopasowanie oferty odpowiadającej Twoim preferencjom. Wykorzystujemy przy tym zagregowane, pseudonimizowane lub anonimizowane dane, które ułatwiają i przyspieszają rozwiązywanie problemów związanych z zakupami online, a także korzystnie wpływają na poziom obsługi klienta. W ten sposób realizujemy cele w postaci:

 1. tworzenia rozwiązań technicznych polegających na eliminowaniu problemów w zakresie wyszukiwania odpowiednich produktów w celu usprawnienia dokonywanych przez Ciebie zakupów,
 2. usprawniania kanałów komunikacji z Administratorem poprzez zastosowanie automatycznych rozwiązań kontaktowych.
 3. optymalizacji spersonalizowanych usług i technologii w zakresie analizy danych, promocji własnych marek KMBD oraz zakupów online.
 4. rozwoju technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych oraz zapobieganiu oszustwom.
 5. optymalizacji procesów biznesowych i logistycznych polegających na przyśpieszeniu i uproszczeniu realizacji zawartych umów oraz oferowanych usług.
 6. stałego rozwoju rozwiązań technicznych usprawniających i optymalizujących personalizację oferty.
 7. wdrażania i rozwoju rozwiązań pozwalających na zautomatyzowane rozstrzyganie problemów zgłaszanych przez klientów.
 8. zapobiegania oszustwom.
 9. rozwoju i weryfikacji rozwiązań w zakresie oprogramowania mających na celu optymalizację niezbędnych procesów biznesowych i logistycznych.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na rozwoju produktów i technologii, który jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia działalności i dopasowania oferty zgodnie z Twoimi potrzebami (art.6 ust.1lit.f RODO).

5. Optymalizacja usług.

W celu doskonalenia operacji biznesowych, a także ochrony interesów KMBD, Twoje dane są przetwarzane poprzez:

 1. usprawnienie obsługi klienta przez KMBD.
 2. zapobieganie oszustwom
 3. zapewnienia zgodności w zakresie korzystania z praw konsumenta wynikających z zawarcia umowy (reklamacja, prawo zwrotu).
 4. prawidłowe wypełnianie obowiązków ciążących na KMBD w związku z zawieraniem umów sprzedaży (dokumentowanie transakcji i przechowywanie dokumentacji podatkowej).
 5. wykazanie zgodności w zakresie prowadzonej działalności wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności z zakresu praw konsumenta oraz ochrony danych osobowych.
 6. zabezpieczenie roszczeń KMBD.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uzasadniony interes, polegający na optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku konieczności przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (m.in. prawo podatkowe, przepisy o ochronie konsumenta), wykazanie zgodności naszych działań z tymi przepisami (art.6 ust.1lit.f RODO).

Jakie dane przetwarzamy.

 1. W celu rejestracji Twojego konta w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. W celu korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem w Serwisie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP i/lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury).
 3. W celu otrzymywania informacji (newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia.
 4. W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży zarejestrowanych w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów w Serwisie.
 5. W celu realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).
 6. W celu powiadomienia o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów: adres e-mail.
 7. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego.
 8. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia) dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu), głos – w celu podniesienia jakości obsługi możemy nagrywać prowadzone rozmowy, o czym rozmówca jest informowany na wstępie rozmowy.

Prawa osób których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 1. Samodzielnego usunięcia konta poprzez uruchomienie procedury usuwania konta, zamieszczonej w zakładce „Moje dane”.
 2. Usunięcia danych bez podania przyczyny, w zależności od sytuacji może spowodować to usunięcie Twojego konta w Serwisie.
 3. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 5. Poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Możesz również samodzielnie dokonać zmian po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Moje konto”.
 6. Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.
 7. Przekazania posiadanych przez nas danych do innego podmiotu. W tym celu, możesz się z nami skontaktować przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które informacje mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu Twojego żądania. Jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo tych danych i potwierdzenie, że to żądanie pochodzi właśnie od Ciebie.
 8. Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 9. Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca.

Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

Kontakt w sprawie danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w najwygodniejszy dla siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: kmblackdesign@gmail.com.
 2. Telefonicznie: 78 8 96 1 4 23.
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 4. Listownie na adres: P.H.U. PRO HAIR KINGA RASZEJA ul. Grunwaldzka 519D, 62-064 PLEWISKA.

Czas przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 1. istnienia Twojego konta w Serwisie.
 2. wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.
 3. wynikający z skorzystania z usług KMBD (w jakiejkolwiek formie) – 2 lata od każdorazowego kontaktu.
 4. prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) – do czasu odwołania Twojej zgody.
 5. bezpośredniego promowania własnych produktów – do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu.
 6. Twojego oczekiwania na powiadomienie o dostępności produktu – nie dłużej niż 6 miesięcy od złożenia prośby.
 7. działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych.

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym. Są to m.in. pracownicy magazynów i sklepów. W celu zapewnienia Ci komfortu w korzystaniu z e-sklepu, dane możemy również przekazywać firmom, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne (m.in. związane z przygotowaniem spersonalizowanej oferty lub segmentacji użytkowników), dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców), podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi (Newsletter). Udostępniamy również dane podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy zawartej w Serwisie m.in. firmom kurierskim i operatorom płatności. Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.

Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.

Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne.

Przekazywanie danych poza EOG.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

Informacje Handlowe – Newsletter.

Masz możliwość subskrybowania Newslettera, podając adres e-mail lub numeru telefonu. Podając te dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od KMBD (e-mail lub SMS). Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informujemy Cię o ofertach, trendach, promocjach, wyprzedażach, kuponach rabatowych oraz niedokończonych zakupach w sklepie internetowym. Możesz również zostać poproszony o wyrażenie opinii za pomocą ankiet.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kmblackdesign@gmail.com.

Powiadomienie o dostępności produktu.

Jeżeli sobie życzysz, możemy elektronicznie przesłać Ci informacje o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów. Gdy produkt będzie dostępny, otrzymasz powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymania powiadomienia.

Dane przetwarzane przez serwisy internetowe i urządzenia mobilne.

W celu świadczenia dla Ciebie usług, (gdy jest to konieczne lub wynika z naszego uzasadnionego interesu lub podmiotów trzecich) jesteśmy uprawnieni do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia (m.in. w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów z których korzystasz. Gromadzenie tych informacji wpływa na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej umożliwiając Ci komfortowe korzystanie i pełen dostęp do naszego serwisu.

Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł poprawnie zalogować się do serwisu i korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności w Serwisie, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych.
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu, dzięki czemu możemy prezentować Ci treści odpowiadające Twoim upodobaniom modowym.
 3. utrzymywania sesji.
 4. dostarczenia treści o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do Twoich potrzeb.

Więcej na temat plików cookies TUTAJ.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio łączy Cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, serwis zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie jest nam znany.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje w sprawie polityki prywatności, proponujemy kontakt z Facebookiem lub zapoznanie się z regulaminem serwisu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie chcesz udostępniać Facebookowi informacji dotyczących Twoich wizyt na naszych stronach, polecamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.

Pixel Facebooka

Nasza witryna zawiera Pixel Facebooka, dzięki czemu wyświetlamy Ci reklamę produktów naszych marek opartą na Twoich zainteresowaniach, kiedy odwiedzasz sieć społecznościową Facebook lub inne strony, które również korzystają z tego narzędzia. W związku z tym możesz otrzymywać spersonalizowaną treść reklamy, tak, aby nasza strona oraz oferta naszych produktów była dla Ciebie jak najbardziej interesująca i odpowiadająca Twoim upodobaniom. Przekazywanie tych danych umożliwia nam również mierzenie skuteczności personalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Gromadzone dane są anonimowe, nie pozyskujemy informacji na temat tożsamości użytkownika. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka w związku z czym możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Facebook wykorzystuje te dane do celów reklamowych. Więcej informacji na temat ochrony prywatności możesz znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz samodzielnie dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamy. W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku.

Pixel TikTok

Nasza witryna zawiera Pixel TikTok, dzięki czemu, kiedy odwiedzasz stronę serwisu TikTok wyświetlane są Ci reklamy naszych towarów oparte na Twoich zainteresowaniach. W związku z tym możesz otrzymywać spersonalizowane treści reklam naszych produktów, tak, aby były one dla Ciebie jak najbardziej interesujące i odpowiadające Twoim upodobaniom. Przekazywanie tych danych umożliwia nam również mierzenie skuteczności personalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Gromadzone dane są anonimowe, nie pozyskujemy informacji na temat tożsamości użytkownika. Dane są przechowywane i przetwarzane przez TikTok w związku z czym możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. TikTok wykorzystuje te dane do celów reklamowych.
Więcej informacji na temat ochrony prywatności możesz znaleźć w serwisie TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings?lang=pl-PL.

Informacje dotyczące profilu marek KMBD w serwisach społecznościowych

Posiadamy profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikujemy wiadomości dotyczące produktów naszych marek. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują Twoje zachowania za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z naszymi profilami. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

Odwiedzając nasze profile mamy dostęp do ogólnych statystyk w zakresie informacji dotyczących Twoich zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region), generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych. W ramach prowadzenia przez nas tych profili w pełni odpowiadamy za ich prowadzenie, umieszczane tam treści, informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych oraz za komunikację na wskazanych serwisach społecznościowych.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA

Serwis Pinterest jest administrowany przez Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie społecznościowym, mamy dostęp do Twoich informacji ustawionych jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas Twojej wizyty na naszym profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i podejmowanych przez Ciebie akcji. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Nie posiadamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony posiadamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych profili oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom ulepszamy nasze profile poprzez dokładniejsze dopasowanie publikowanych treści do Twoich zainteresowań i upodobań. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym, każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania Cię o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystamy z oferowanych przez serwisy społecznościowe usług mających na celu promocję towarów i usług, w tym w szczególności poprzez segmentację użytkowników oraz działania, które pozwalają nam na trafne dopasowanie dla Ciebie oferty naszych produktów (zgodnie z zasadami wynikających z regulaminów tych serwisów).

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w przeglądarce internetowej. Twój wybór może mieć wpływ na pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej. Zablokowanie zapisywania danych zebranych przez pliki cookies dotyczących korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google oraz przekazywanie tych danych przez Google, możesz dokonać poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Korzystamy z Google Analytics w celu wykonywania analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu jej doskonalenia, a także w celu prezentowania Ci atrakcyjnej oferty produktów naszych marek.

Zmiany Polityki Prywatności

Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, co oznacza, że w przyszłości możemy dokonywać modyfikacji w Polityce Prywatności. Nowe wersje dokumentu będziemy ogłaszać w ramach Serwisu. Dokument ten ma charakter informacyjny. Powyższe informacje zostały przez nas zaktualizowane w 08/07/2023.